Obchodní podmínky

3.   Uživatelský účet
4.   Práva a povinnosti smluvních stran, výhrada vlastnictví
5.   Odstoupení od kupní smlouvy 
6.   
Platební podmínky
7.   Termín dodání a doprava 
8.   
Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád 
9.   
Další ustanovení
10.  Ochrana osobních údajů
11.  Rozpor s kupní smlouvou

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.vohodse.cz (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.vohodse.cz, který provozuje Klára Klimešová, Drnovice 340, 679 76 Drnovice, Česká republika, IČ: 05889260.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“). Údaje prodávajícího jsou následující:

        Klára Klimešová
        sídlo: Drnovice 340, 679 76 Drnovice, Česká republika
        IČ: 05889260

        e-mailová adresa: info@vohodse.cz 
        tel.: +420 720 623 735
        živnostenský list registrován ŽR OŽÚ Boskovice 
(dále jen „prodávající“) 

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel podle bodu 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.4 Je-li kupujícím jiný subjekt než spotřebitel podle bodu 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí).

1.5 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

2. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

2.1 Prodávajícím je fyzická osoba podnikající na základě živnostenského listu, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.2 Kupujícím-spotřebitelem je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího-jiný subjekt podle odstavce 2.3 těchto obchodních podmínek.

2.3 Kupujícím - jiným subjektem je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.4 Předmětem koupě na základě uzavřené kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále jen „zboží“). Informace o zboží dostupném na www.vohodse.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodujícími jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu.

2.5 Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). K ceně je připočítáváno dopravné podle pravidel stanovených níže v čl. 5 těchto obchodních podmínek. Ceny uváděné v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky.

2. 6 Nabídka zboží v rámci internetového obchodu www.vohodse.cz je prezentací nabízeného a prodávaného zboží a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná a odeslaná objednávka kupujícího. Okamžikem uzavření smlouvy je potvrzující email, který prodávající zašle kupujícímu na základě jím zaslané objednávky. Fakturu ve formátu PDF zasílá prodávající po přijetí platby za kupní cenu a dopravné. 

2.7 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.

2.8 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky či pro získání dalších informací jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

3. Uživatelský účet

3.1 Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

3.2 Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

3.3 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

3.4 Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

3.5 Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více než 24 měsíců nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

3.6 Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

4. Práva a povinnosti smluvních stran, výhrada vlastnictví

4.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné.

4.2 Prodávající dodá zboží specifikované v elektronické objednávce kupujícího (objednávce doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednání zboží.

4.3 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu/výdejní místo udanou kupujícím v objednávkovém formuláři.

4.4 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné řádně a včas v souladu s podmínkami dohodnutými v kupní smlouvě a těmito obchodními podmínkami.

4.5 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 V souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ. má kupující-spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti kalendářních dnů. Lhůta podle předchozí věty běží ode dne převzetí zboží.

5.2 Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující-spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V takovém případě kupující-spotřebitel ponese náklady spojené s navrácením zboží.

5.3 Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy, pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, bude kupujícímu-spotřebiteli vrácena kupní cena zboží snížená o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

5.4 V případě, že se kupující-spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje prodávající následující postup:

 • kupující-spotřebitel oznámí prodávajícímu odstoupení od smlouvy. Pro účely takového oznámení může využít formulář Odstoupení od kupní smlouvy, který je součástí těchto obchodních podmínek. Prodávající v textové podobě potvrdí přijetí oznámení kupujícího-spotřebitele, a to bez zbytečného odkladu. Odstoupit od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne obdržení zboží;
 • kupující-spotřebitel odešle zboží prodávajícímu do 14-ti kalendářních dnů po oznámení odstoupení od kupní smlouvy na adresu: Klára Klimešová, Drnovice 340, 679 76 Drnovice, Česká republika;
 • zboží bude vráceno kompletní, neporušené a nepoužité;
 • zásilka se zbožím bude obsahovat kopii nebo originál faktury;
 • zpět bude zboží zasláno jako běžný balík, zásilky na dobírku nebudou prodávajícím přijaty. Poštovné za zaslání zásilky zpět prodávajícímu je povinen uhradit kupující-spotřebitel.

5.5 Peníze (tj. kupní cena a náklady na dodání zboží do místa určeného kupujícím-spotřebitelem) budou vráceny kupujícímu-spotřebiteli do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, nikoliv však dříve než kupující-spotřebitel zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Výše poštovného z objednávky bude vrácena jen do výše nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání. Pokud byl uplatněn slevový kupón a po vrácení již nebude splňovat podmínky uplatnění slevového kupónu (např. minimální hodnota objednávky), může být hodnota slevového kupónu odečtena. 

5.6 Kupující-spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího-spotřebitele.

5.7 Formulář Odstoupení od kupní smlouvy si můžete stáhnout z těchto odkazů (otevřete kliknutím na ikonu):

            Odstoupení od smlouvy - PDF (Adobe Reader)  PDF            Odstoupení od smlouvy - DOC (MS Word)   WORD         

6. Platební podmínky

6.1 Zboží bude kupujícímu-spotřebiteli předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného.

6.2 Kupující-spotřebitel také může uhradit kupní cenu a dopravné osobně při převzetí zboží od pracovníka přepravní společnosti, je-li takové zboží zasíláno ve výjimečných případech na dobírku.

7. Termín dodání a doprava

7.1 Zboží bude kupujícímu-spotřebiteli odesláno v pracovní dny obvykle do dvou až tří pracovních dnů, nejpozději však do 5 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy a úplném zaplacení kupní ceny a dopravného, nebo do 5 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy v případě zaslání zboží na dobírku (dále jen „termín dodání zboží“). Zboží je doručeno na adresu dodání uvedenou v objednávce kupujícího-spotřebitele.

7.2 Kupující-spotřebitel je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím-spotřebitelem zjištěny zjevné znaky poškození, není v takovém případě povinen zásilku převzít a sepíše s přepravní společností zápis o škodě. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující-spotřebitel prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

7.3 Originál faktury/daňového dokladu je vždy přiložen v emailu o přijetí platby, který je odeslán kupujícímu-spotřebiteli po provedení platby.

7.4 Přehled možných způsobů úhrad objednaného zboží:                                       

 • Bankovním převodem z účtu (úhrada ceny zboží a dopravného předem oproti pokynům k platbě v emailu o přijetí objednávky, nebo faktuře)
 • Online platba přes platební bránu se smluvním partnerem - ComGate Payments, a.s., Hradec Králové, Gočárova třída 1754 / 48b
  500 02 Hradec Králové, Aupark (IČ: 279 24 505)

7.5 Přehled možných způsobů doručení objednaného zboží:

 • Česká pošta - Balíkovna                                         
 • Česká pošta - Balík na poštu
 • Česká pošta - Balík do ruky
 • Zásilkovna - Výdejní místa
 • Zásilkovna - Doručení na adresu (SK)
 • DPD - Balík do ruky
 • DPD - Výdejní místa
 • Osobní odběr
 • Odložit ke sloučení s další objednávkou

7.6 Výhoda dopravy zdarma při nákupu v hodnotě nad 2.500,- Kč / 100 EUR, platí pro způsob dopravy (Česká pošta - Balíkovna, Zásilkovna výdejní místa CZ, Zásilkovna - výdejní místa SK, DPD - výdejní místa). Doprava zdarma se nastaví automaticky, při překročení hodnoty v košíku, nad výše uvedenou hodnotu. Při sloučení více zásilek se hodnoty objednávek pro výhodu dopravy zdarma nesčítají. Pokud po případném vrácení zboží do 14-ti dnů bude hodnota nižší, než je výše uvedeno, může být poštovné dopočteno/odečteno při vyřízení vrácení/výměny.

7.7 Výše uvedená ustanovení o termínu dodání zboží a jeho dopravě platí také pro kupujícího-jiný subjekt tak, jak je tento určen odstavcem 2.3 těchto obchodních podmínek.

8. Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád

8.1 Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli za to, že zboží při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.

8.2 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující-spotřebitel požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující-spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující-spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu také v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

8.3 Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.4 Práva z vadného plnění kupujícímu-spotřebiteli nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím-spotřebitelem.

8.5 Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů, textilních a umělých materiálů. U zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

8.6 Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

8.7 Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl kupující-spotřebitel upozorněn písemně v kupní smlouvě.

8.8 Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí, kupující-jiný subjekt pak v době šesti měsíců od převzetí zboží.

8.9 Pro kupujícího-jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující:

 • výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy, nikoliv za porušení podstatné;
 • při nepodstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího;
 • při podstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

8.10 Výrobky pro provedení záruční opravy jsou přijímány v sídle prodávajícího (Klára Klimešová, Drnovice 340, 679 76 Drnovice, Česká republika).

8.11 V případě reklamace má kupující-spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací zboží (dopravné, poštovné apod. v nutné výši).

8.12 Postup uplatnění reklamace:

 • o reklamaci je kupující povinen prodávajícího nejdříve informovat prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto obchodních podmínkách a následně odeslat zásilku se zbožím, kopií faktury (případně jiného pořizovacího dokladu) na adresu:        
  Klára Klimešová, Drnovice 340, 679 76 Drnovice, Česká republika;
 • v zájmu rychlého vyřízení doporučuje prodávající kupujícímu při uplatnění reklamace zaslat zboží doporučenou zásilkou s kopií dokladu o zakoupení, specifikací vady a návrhem na požadovaný způsob vyřízení reklamace;
 • prodávající neakceptuje odeslání reklamovaného zboží na dobírku;
 • prodávající doporučuje kupujícímu odesílané zboží pojistit;
 • prodávající vrátí kupujícímu finanční prostředky dohodnutým způsobem (zpravidla na bankovní účet).

8.13 Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího-spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

8.14 Mimosoudní řešení reklamace – pokud bude kupující-spotřebitel nespokojen s vyřešením jeho reklamace nebo bude jeho reklamace ze strany prodávajícího zamítnuta, může v takovém případě využít možnosti mimosoudního řešení sporu s prodávajícím, a to podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Veškeré informace o takovém řešení sporu včetně postupu jsou umístěny ZDE, kontakt na Ústřední inspektorát České obchodní inspekce včetně všech dalších oblastních inspektorátů jsou na odkazu ZDE, podání návrhu pro mimosoudní řešení sporu elektronickou cestou může kupující-spotřebitel provést prostřednictvím tohoto odkazu ZDE.

9. Další ustanovení

9.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

9.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.vohodse.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto bodu).

9.3 Zvláštní ujednání s kupujícím učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v možném rozporu.

9.4 Uzavřením kupní smlouvy se obchodní podmínky prodávajícího stávají pro kupujícího závaznými.

9.5 Vyobrazení uvedená na internetové prezentaci mají pouze informativní charakter a mohou se od skutečnosti lišit.

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujícího jsou shromažďovány a zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od kupujícího jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou přepravní společnosti za účelem bezproblémového doručení zboží.

10.2 Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možné na základě žádosti kupujícího odstranit z databáze prodávajícího.

10.3 Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány v elektronické podobě a jsou přístupné pouze prodávajícímu. Kupující uzavřením objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

10.4 Zásady ochrany osobních údajů podle GDPR jsou podrobně popsány ZDE.

11. Rozpor s kupní smlouvou

11.1 V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. 

Účinné od 6. 10. 2023

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz